Odměna advokáta

je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (ke stažení zde).

Advokát má při poskytování právních služeb vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené shora uvedenou vyhláškou. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.

Shora uvedená vyhláška rozlišuje dva základní druhy odměny advokáta:


1) Smluvní odměna

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna může být sjednána jako:

· smluvní odměna časová, kdy klient platí advokátovi sjednanou    odměnu podle počtu hodin právní služby

· smluvní odměna úkonová, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu úkonů právní služby

· smluvní odměna paušální, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu za celou právní službu bez ohledu na její časový či úkonový rozsah.  

Výše smluvní odměny je mezi advokátem a klientem vždy sjednávána s ohledem na očekávanou náročnost věci, přičemž touto náročností se rozumí zejména:

· náročnost právní (zastoupení v řízení před okresním soudem - před Ústavním soudem)

· náročnost odpovědnostní (právní služba, jejímž předmětem je peněžité plnění ve stovkách korun - v miliónech korun

· náročnost jazyková (právní služba v českém jazyce - v cizím jazyce).

Mimo výše uvedené však advokát při sjednávání smluvní odměny přihlíží v některých případech (zejména pokud jde o oblast rodinného práva) i k sociálnímu postavení klienta.

Obecně lze uvést, že nejčastějším druhem odměny advokáta je smluvní odměna časová, která se pohybuje v rozmezí 1.000,- Kč až 3.000,- Kč bez DPH za hodinu právní služby.

2) Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazby mimosmluvní odměny jsou určeny shora uvedenou vyhláškou, úkonem právní služby se ve smyslu shora uvedené vyhlášky rozumí např. sepis smlouvy, sepis žaloby, účast na jednání u soudu, sepis odvolání apod.